Verticaal toezicht door Aw en WSW

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben in 2020 gezamenlijk een beoordelingskader vastgesteld dat leidt tot een eenduidige en transparante beoordeling van woningcorporaties. Het doel van verticaal toezicht is om door een consistente en efficiënte samenwerking tussen Aw en WSW het risicoraamwerk te versterken en de administratieve last voor corporaties te verminderen.

Verticaal toezicht zorgt voor uniformiteit in kaders en begrippen, en draagt bij aan voorspelbaar toezicht en een effectieve en efficiënte risicobeoordeling. De robuuste risicokaders zorgen dat de sector maatschappelijke taken goed kan blijven uitvoeren en kan behulpzaam zijn bij het inschatten van risico’s.

Samenwerkingsconvenant

Naast het beoordelingskader sloten Aw en WSW een samenwerkingsconvenant waarin de werkzaamheden die volgen uit het gezamenlijk beoordelingskader onder elkaar verdeeld zijn en waarin zij afspraken te varen op elkaars inzichten. De Aw richt zich vanaf dat moment op de governance van een corporatie en WSW op het bedrijfsmodel. Gezamenlijk kijken de Aw en WSW naar de financiële positie van corporaties.

Gezamenlijk gegevens opvraag in dPi en dVi

De Aw en WSW hebben samen met Aedes en het ministerie van BZK het beoordelingskader vertaald naar een gezamenlijk gegevens opvraag in dPi en dVi. Dit leidt tot een forse vermindering in de data-uitvraag en een nieuwe systematiek via SBR-Wonen.